Schadefonds Geweldsmisdrijven

Privacy & Cookies

Schadefonds Geweldsmisdrijven plaatst cookies op uw computer voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics.

Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website.
Wilt u meer informatie over hoe deze website om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan Privacy en Cookies.

Geen cookies toestaan
 

Aanvraag indienen

Wanneer u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag wil indienen, vult u daarvoor het aanvraagformulier in. Hieronder vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag.

 

Hoe dien ik een aanvraag in?

Voor een aanvraag vult u het aanvraagformulier in. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Als bijvoorbeeld bewijsstukken of de handtekening op de machtiging ontbreken, kan het zijn dat het Schadefonds uw aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijst.

Binnen drie jaar

U kunt een aanvraag bij het Schadefonds indienen binnen drie jaar na de dag van het geweldsmisdrijf dat op of ná 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.Heeft u de aanvraag niet binnen deze termijn kunnen indienen?  En heeft u hiervoor zwaarwegende redenen? Schrijf dan een brief met uitgebreide uitleg waarom u de aanvraag later indient. Vermeld ook altijd de datum wanneer u voor het eerst op de hoogte bent gekomen van het bestaan van het Schadefonds . Het Schadefonds beoordeelt dan of uw aanvraag toch in behandeling wordt genomen.

Aanvraag volledig invullen

Gegevens die u altijd moet invullen zijn:

• de machtiging (hiermee geeft u het Schadefonds toestemming aanvullende informatie in te winnen),
• uw persoonsgegevens,
• de gegevens over het geweldsmisdrijf,
• informatie over het letsel.

Vul, als u materiële letselschade heeft, wel altijd een schadebedrag in. Geef bij nog te verwachten kosten, een omschrijving van de schade en een schatting van het benodigde bedrag. Gegevens over de letselschade, over verwachte kosten en over de indieningtermijn, hoeft u alleen in te vullen als dat van toepassing is.

Let op! U moet het aanvraagformulier altijd ondertekenen en u moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.

Bewijsstukken 

Voor het beoordelen van uw aanvraag zijn bewijsstukken nodig. Die moet u met het aanvraagformulier meesturen. Welke stukken het Schadefonds nodig heeft, staat bij de vragen in het formulier.

Voorbeelden zijn:

• een proces-verbaal van aangifte,
• rekeningen en bonnetjes van gemaakte kosten,
• verzekeringsspecificaties,
• salaris- en uitkeringsspecificaties en
• medische informatie van uw behandelaar.

Heeft u geen aangifte van het misdrijf gedaan? Stuur dan een beschrijving van de gebeurtenissen mee.

Extra toelichting

Als u op het aanvraagformulier te weinig schrijfruimte heeft kunt u gebruik maken van het blad ‘Aanvullingen’. U kunt ook zelf een blad bijvoegen, maar schrijf hierop dan wel het nummer van de vraag waarop u antwoord geeft. Overigens is kort en bondig antwoord geven op de vragen in het aanvraagformulier meestal voldoende.

Hulp bij invullen

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Kijk op www.slachtofferhulp.nl of bel het landelijk telefoonnummer van Slachtofferhulp Nederland: 0900 - 0101 (lokaal tarief).

Aanvullende aanvraag

U kunt een aanvullende aanvraag indienen als u na het indienen van uw oorspronkelijke aanvraag nog kosten hebt gemaakt, die voor vergoeding in aanmerking komen. Een aanvullende aanvraag moet binnen drie jaar na het maken van de kosten worden ingediend.  Stuur een kort briefje met uw handtekening, waarin u aangeeft nog kosten te hebben gemaakt. Stuur de rekening of bonnen en aanwezige verzekeringsspecificaties mee, zodat uw aanvullende aanvraag direct kan worden afgehandeld.

 

 

 

Wanneer wordt er een beslissing genomen?

Na ontvangst

U heeft uw aanvraag ingediend. Wat gebeurt er daarna? Het Schadefonds stuurt u een ontvangstbevestiging. Dan controleert het Schadefonds of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en of er voldoende bewijsstukken zijn. Zo niet, dan krijgt u hierover bericht en kunt u de ontbrekende gegevens opsturen.

Let op! Het kan ook zijn dat uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen.

De behandeling

Is het dossier compleet dan neemt een jurist van het Schadefonds uw aanvraag in behandeling. Soms is het nodig dat het Schadefonds nadere informatie opvraagt. Bijvoorbeeld bij de politie, de belastingdienst, uw werkgever of uitkerende instantie. Soms is het nodig advies te vragen aan de medisch adviseur of nog nader onderzoek te doen naar bepaalde schadeposten.

De beslissing

Het Schadefonds bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering. Het Schadefonds streeft ernaar om zo snel mogelijk een beslissing te nemen. Het duurt gemiddeld vier maanden voordat u de schriftelijke beslissing in huis heeft.

De uitbetaling

Het Schadefonds heeft u een eenmalige uitkering toegekend?
Dan stort het Schadefonds binnen 20 werkdagen na verzending van een toekennende beslissing het bedrag van de eenmalige uitkering op de door u opgegeven rekening. Meestal staat het bedrag ongeveer drie weken na de beslissing op uw rekening.
Het Schadefonds stort de uitkering voor de immateriële schade (smartengeld) voor een kind onder de 18 jaar op een beleggingsrekening. Het geld komt vrij op de 18e verjaardag van het kind.

Let op! Als u na uw uitkering van het Schadefonds, nog geld ontvangt van bijvoorbeeld een verzekering of van de dader, dan moet u dit aan het Schadefonds melden.

Is uw aanvraag afgewezen?
Dan ontvangt u niets van het Schadefonds.

Een voorschot

In uitzonderlijke gevallen geeft het Schadefonds een voorschot op de uitkering. Er moet dan een dringende reden zijn. Alleen als de afhandeling van uw zaak waarschijnlijk nog lang duurt, maar al wel duidelijk is dat de aanvraag aan alle wettelijke criteria voldoet, kan het Schadefonds een voorschot uitkeren. Een verzoek om een voorschot moet u altijd schriftelijk en gemotiveerd indienen.

Aanvullende uitkering

Als u na uw eerste aanvraag nog schade heeft van uw letsel, dan kunt u hiervoor een aanvullende aanvraag indienen. U moet dan een schriftelijk verzoek indienen, waarin u de schade omschrijft en een schadebedrag opgeeft. Vergeet hierbij niet de bewijsstukken, zoals rekeningen of bonnen en aanwezige verzekeringsspecificaties,  mee te sturen. Een aanvullende aanvraag moet binnen drie jaar na het maken van de kosten worden ingediend.

 

Hoe maak ik bezwaar?

Termijn van bezwaar

U bent het niet eens met de beslissing van het Schadefonds. Dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wat moet in uw bezwaar?

In uw bezwaarschrift moet u schrijven op welke punten u het niet eens bent met de beslissing en waarom niet. Als u dit niet doet, kan de Commissie uw bezwaar niet in behandeling nemen.

Waar bezwaar indienen?

U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:
Schadefonds Geweldsmisdrijven
t.a.v. de afdeling Bezwaar
Postbus 1947
2280 DX Rijswijk

Beoordeling van uw bezwaar

De Commissie beoordeelt uw bezwaarschrift. Vóór dit gebeurt wordt u meestal uitgenodigd voor een hoorzitting. U kunt uw bezwaarschrift dan mondeling toelichten en eventuele vragen van de Commissie beantwoorden. Tijdens de hoorzitting spreekt u met een commissielid. Een jurist van het Schadefonds maakt aantekeningen. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen.

Beslissingstermijn

De Commissie neemt niet direct na de hoorzitting een beslissing. Dit gebeurt meestal tijdens de maandelijkse Commissievergadering. De beslissing op uw bezwaarschrift krijgt u ongeveer zes weken na de hoorzitting toegestuurd.

In beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

U kunt uw beroepschrift sturen naar:

De rechtbank in de buurt van uw woonplaats.

De rechtbank beoordeelt uw beroepschrift en nodigt u mogelijk uit voor een zitting. Stelt de rechtbank u in het gelijk, dan neemt de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven opnieuw een beslissing. Zij houdt hierbij rekening met de uitspraak van de rechtbank.

 

Hoe gaat het Schadefonds met mijn gegevens om?

Hoe gaat het Schadefonds met mijn gegevens om?

Het Schadefonds behandelt al uw gegevens vertrouwelijk. Uw gegevens worden aan niemand verstrekt. Het Schadefonds neemt over uw zaak ook nooit contact op met de dader. U hoeft ook niet bang te zijn dat de dader uw gegevens krijgt of kan zien. 

Geheimhouding

De medewerkers van het Schadefonds hebben een geheimhoudingsplicht. Het Schadefonds verstrekt geen gegevens aan anderen, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Machtiging

Bij de behandeling van uw aanvraag is het soms nodig dat het Schadefonds informatie opvraagt bij bepaalde behandelaars of instanties. Op de machtiging bij het aanvraagformulier kunt u het Schadefonds toestemming geven om deze informatie op te vragen.

Privacy

Het Schadefonds is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden dus uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te beoordelen.

Inzagerecht

U kunt schriftelijk vragen om een kopie van het dossier. Het Schadefonds stuurt dat u kosteloos toe. U kunt het dossier ook op het kantoor van het Schadefonds in Rijswijk inzien. Dit vraagt u ook schriftelijk aan. Ziet u bij het bekijken van uw dossier, dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen deze op uw verzoek gewijzigd of verwijderd worden.

Adres

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 1947 
2280 DX Rijswijk

Schadefonds in het kort